Lưu ý: Những hình ảnh trên là do AI tạo ra. Đây không phải Huyền Châu thật nhé.