Clip ngắn không tốn băng thông nhiều mở public cho anh em xem.